Cercar

Responsabilitat social

Igualtat de gènere

Responsabilitat social

La declaració institucional s’ha dissenyat per al compliment de les normatives que hi fan referència (la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere; la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista i discriminació salarial).

ASISGRUP vol aconseguir un entorn de treball productiu, segur i respectuós per a totes les persones d'ASISGRUP. Tenen el dret que es respecti la seva dignitat i, així mateix, tenen l'obligació de tractar amb respecte els altres companys i companyes, i de col·laborar perquè tothom sigui respectat. Vetllem per la participació fonamental, plena i efectiva de les dones, la igualtat d'oportunitats, i la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

D'acord amb aquests principis, ASISGRUP declara que l'assetjament sexual o per raó de sexe no seran permesos ni tolerats sota cap circumstància. No han de ser ignorats i seran sancionats amb contundència.

Per aconseguir aquest propòsit:

ASISGRUP demana que cada una de les persones de l'organització, i especialment aquelles amb autoritat sobre les altres, assumeixin les responsabilitats:

  • Fomentant la participació de les dones en l’esfera pública.
  • Donant suport a l’associacionisme com a vehicle per promoure les polítiques de gènere.
  • Incorporant la perspectiva de gènere en totes les polítiques i actuacions que es duguin a terme.
  • Treballant les polítiques d’igualtat d’oportunitats des d’un enfocament assistencial i impulsant iniciatives per prevenir les relacions de sexisme, violència i discriminació vers les dones.
  • Promoure mesures específiques de gènere per a la igualtat d’oportunitats des de totes les àrees, que han de respondre a una línia d’actuació comuna i coherent.
  • Evitant aquelles accions, comportaments o actituds, amb connotacions sexuals, que es fan per raó de sexe, i que són ofensives, humiliants, degradants, molestes, hostils o intimidatòries per algú.
  • Actuant de forma adequada i solidària davant d'aquests comportaments o situacions; no ignorant-los, no tolerant-los, no deixant que es repeteixin o s'agreugin, posant-los en coneixement i demanant suport a les persones adequades, donant suport a aquelles que ho pateixin.

 

Girona, 17/03/2023

Carles Martín Sanahuja

Director General

7c169-igualtat.jpg