Cercar

Condicions generals

Llevat que hi hagi un acord especial per escrit amb el client, les comandes realitzades mitjançant aquesta botiga en línea es regiran per les següents clausules:

1.- Clàusules generals

Les clàusules que el client vulgui introduir sobre les condicions de compra, lletres, justificants de recepció o uns altres documents hauran de ser acceptades expressament i per escrit pel venedor amb caràcter previ.
La informació que figura en els catàlegs i les llistes de preus l'és tan sol a efectes indicatius. ASISGRUP procurarà que les modificacions que realitzi, en funció de l'evolució de les condicions econòmiques, ofereixin en qualsevol moment la informació més adequada al client.

2.- Comandes

Les comandes han de realitzar-se seguint els passos que li anirà marcant ASISGRUP, on podrà escollir el producte i la quantitat d'allò que vulgui comprar. Si per qualsevol motiu no fos possible servir algun producte ASISGRUP es posaria en contacte amb el client per establir les accions a realitzar que més convinguin a ambdues parts.

3.- Preus

Els preus reflectits, llevat error inclouen l'IVA.
Les despeses d'enviament s'afegiran automàticament al final del procés de compra en funció del preu total de la comanda i del destí.

4.- Lliurament

Durant el procés de compra el client podrà anotar en l'apartat de suggeriments de la comanda les hores més adequades per rebre la comanda en el seu domicili.
El termini de lliurament serà d'entre 48 i 72hores des de la confirmació de la comanda incloent les entregues en botiga. No obstant això, en virtut de les circumstàncies del mercat i la disponibilitat del producte poden produir-se retards no desitjats. En aquests casos el retard en el lliurament, llevat que sigui manifestament desproporcionat o mancat de justificació, no comportarà la resolució de la compravenda ni suposarà el rèdit d'indemnització ni variació del preu.

5.- Condicions de pagament

Els productes es pagaran mitjançant les opcions donades a la web en el moment d'acceptació de la comanda.

6. Politica de devolucions

El Ritual garanteix el correcte estat de tots els seus productes quan surten de les seves instal·lacions.
El client podrà fer una reclamació en els següents supòsits:
*Si l'embalatge ha estat seriosament danyat d'una forma que afecti la qualitat del producte.
*Si els productes rebuts no corresponen amb la comanda.
*Si el producte es troba en mal estat en el moment de la recepció.
En qualsevol dels tres casos anteriors haurà de fer constar imprescindiblemente aquesta circumstància a l'albarà de lliurament del transportista. Per admetre reclamacions referent a això ho ha de fer constar necessàriament a l'albarà del transport i comunicar-nos-ho en el termini de 24 hores des de la recepció de la mateixa, per email a: serveis@asisgrup.cat i li respondrem a la major brevetat.
En el cas de donar-se algun de dels supòsits anteriorment esmentats i que el client l'hagi comunicat el mateix dia a ASISgrup, el client tindrà dret a una devolució del 100% l'import del producte que es trobi en mal estat, impostos inclosos.

7. - Dades de caràcter personal

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, el client accepta que les dades facilitades a asisgrup.cat, siguin incorporades a fitxers de titularitat de l'empresa, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis ofertats, per a la realització d'estudis estadístics que permetin el disseny de millores, per a la gestió de les tasques d'administració i per a la prestació d'informació de novetats, productes o serveis relacionats amb l'activitat d’ASISgrup.
ASISGRUP es compromet al compliment de l'obligació de secret de les dades de caràcter personal i del deure de confidencialitat, assumint les mesures d'índole tècnica, organitzativa i seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altres legislació aplicable.
En el cas de borsa de treball, D'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que ens faciliteu seran objecte de tractament i s'inclouran en el fitxer informatitzat.
Les dades personals subministrades s'utilitzaran amb la finalitat de cerques de feina. Sempre que ho desitgi podrà modificar o anul·lar aquestes dades facilitades.En compliment de la Normativa LSSI-CE 34/2002 de 11 de Juliol, en concret el que té a veure amb l'article 21 sobre comunicats comercials, li comuniquem que la seva adreça de correu electrònic està inclosa en una base de dades destinada a divulgar informació dels nostres serveis i productes. En cap cas es destinaran aquestes dades a altres fins que els esmentats, ni es lliuraran a terceres parts, d'acord amb els principis de protecció de dades de la LOPD (Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de protecció de dades de caràcter personal).