Cercar

Política de privacitat

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament la titularitat del qual pertany a MARTIN SANAHUJA SLU , amb CIF B17314816 _c i domicili social a CR CREU 34 1o 2a 17002 GIRONA, i que tot seguit es relacionen les finalitats, els terminis de conservació i les bases legitimadores corresponents. Per als tractaments que ho requereixin, s'informa també de les possibles elaboracions de perfils, decisions automatitzades i cessions i transferències internacionals que MARTIN SANAHUJA SLU té previst dur a terme:

- Finalitat: Atendre les seves consultes i / o sol·licituds

- Termini de conservació: el legalment establert

- Base legítima: El consentiment de la persona interessada.

- Decisions automatitzades i/o elaboració de perfils: No es preveuen l'elaboració de

perfils

- Cessions: No es preveuen les cessions

- Transferències internacionals: No es faran fan transferències internacionals de dades de

caràcter personal a països tercers.

-

Igualment i d'acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per utilitzar les imatges captades mitjançant fotografies i/o vídeos realitzats per la nostra entitat, amb la finalitat de

.....................................................................................

 SÍ, AUTORITZO el tractament de les imatges.

 NO AUTORITZO el tractament de les imatges.

D'acord amb els drets que li atorga la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació del tractament, supressió ("dret a l'oblit"), portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, a més de revocar el consentiment prestat per al tractament d’aquestes, dirigint la seva petició a l'adreça postal CR CREU 34 1o 2a 17002 GIRONA o al correu electrònic rgpd@asisgrup.cat . Es podrà adreçar a l’autoritat de control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Les dades identificades amb una marca (*) es consideren camps obligatoris i requerits, de manera que seran necessàries per dur a terme les finalitats esmentades més amunt Mitjançant l’enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de/d’MARTIN SANAHUJA SLU .