Cercar

Responsabilitat social

Consum i producció responsables

Responsabilitat social

ASISGRUP vol reduir l'impacte mediambiental a través d'una producció i un consum sostenible. La gestió correcta dels residus és la pràctica bàsica i més generalitzada per a la conscienciació sobre desenvolupament i estil de vida sostenibles.

Per aconseguir aquest propòsit:

ASISGRUP demana que cada una de les persones de l'organització, i especialment aquelles amb autoritat sobre les altres, assumeixin les responsabilitats:

  • Prioritzant l’economia circular i el consum responsable i local com a primera fase del cicle dels aliments, i prestar suport als productors i al comerç local per tal d’afavorir aquestes estratègies.
  • Instal·lant els contenidors de residus necessaris en funció de l’activitat de l’equipament municipal. Han de ser accessibles i estar convenientment senyalitzats per tal d’informar i sensibilitzar sobre el seu ús correcte.
  • Promovent accions per informar i sensibilitzar la ciutadania sobre el cicle dels aliments i esdevenir exemple, com a prescriptors, de bones pràctiques als menjadors escolars i als equipaments.
  • Establint àrees d’aportació de recollida de residus coherents amb el sistema de recollida municipal.
  • Fomentant l’existència de serveis especialitzats en la reparació d’objectes i aparells, així com la creació de xarxes d’intercanvi.
  • Reduint sempre que sigui possible. Reutilitzant com a segona opció. Reciclant com a última.
  • Encarregant-se de la gestió interna de residus, a través de contenidors específics de reciclatge de piles, tòners, etc. i posterior evacuació i retirada a través del gestor homologat.

 

Girona, 17/03/2023

Carles Martín Sanahuja

Director General