Cercar

Seguretat i marc legal

RELI

Seguretat i marc legal

MARTIN SANAHUJA SL, ASISgrup es troba inscrita al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores, RELI.

El RELI és un registre administratiu electrònic, gestionat per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, on es troben dades referides a empreses que vulguin contractar amb les administracions públiques.

El RELI conté tota la informació sobre:

  • La personalitat jurídica i la capacitat d’obrar.
  • La representació.
  • La classificació empresarial.
  • Les dades referides a l’Impost d’Activitats Econòmiques.
  • La situació tributària de l’empresa i en relació amb la Seguretat Social.
  • La declaració de l’empresa que no es troba en cap dels supòsits de prohibició per contractar.
  • Les autoritzacions administratives preceptives per poder executar determinats contractes.
  • La solvència econòmica i financera.
  • La solvència tècnica i professional.

 

El número d'inscripció registral és el NG1222457.