Cercar

Seguretat i marc legal

Coordinació d'Activitats Empresarials

Seguretat i marc legal

Tal com estableix el RD 171/2004 de 30 de gener, que desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, i en matèria de coordinació d’activitats empresarials, es requereix un sistema eficaç de coordinació empresarial en matèria de prevenció de riscos laborals en els supòsits de concurrència d’activitats empresarials en un mateix centre de treball, en els casos en què un empresari subcontracti a una altra empresa per a la realització d’una obra o servei en el seu centre de treball.

El procediment de coordinació d’activitats empresarials té com a finalitat complir amb la legislació vigent, promovent i cooperant en l’eliminació o disminució dels riscos laborals que puguin existir en els treballs o serveis que realitzin empreses contractistes i subcontractistes, entitats associades, treballadors autònoms, concessions administratives... en el centre de treball, de manera que es garanteixi una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut als treballadors en els termes exigits en la legislació actual, aplicant els mitjans de coordinació empresarial adequats a aquest fi.

ASISgrup a l'inici de qualsevol servei posarà en marxa la Coordinació d’Activitats Empresarials amb l’objectiu de complir amb les obligacions empresarials en matèria de prevenció de riscos laborals, d’acord amb l’art. 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i el RD 171/2004. Per aquest motiu us facilitarà la informació referent als riscos associats a les tasques que desenvoluparan els nostres operaris, que poden afectar els vostres treballadors:

  • Avaluació de riscos laborals
  • Certificat de formació/informació als treballadors
  • Certificat de vigilància de la salut als treballadors

I us sol·licitarem que ens feu arribar la següent documentació, referida als seus centres:

  • Pla d’emergència o pla d’evacuació
  • Riscos Generals de l’empesa que puguin afectar els nostres treballadors.

Per tal de poder-la facilitar als nostres respectius treballadors.