Cercar

Seguretat i marc legal

Protecció de Dades de Caràcter Personal

Seguretat i marc legal

ASISgrup, mitjançant un pacte de confidencialitat, es compromet a complir amb els deures de confidencialitat i secret professional, establerts en l’article 10 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Tot el personal de l’empresa que pugui tenir accés a documentació i dades existents està subjecte a la més estricta obligació de secret professional en relació amb aquesta documentació.

L’obligació del secret professional per part d’ASISgrup subsistirà, inclús, una vegada finalitzades les relacions de servei contractat.

ASISgrup es compromet a no tractar, en virtut dels serveis i treballs, les dades de caràcter personal a què pugui tenir accés, i a no utilitzar-los ni comunicar-los a altres persones, entenent que en el supòsit podria tractar-se d’una actuació qualificable de delictiva.

ASISgrup s’obliga a complir amb les prescripcions que es previnguin a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

ASISgrup implementa les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades i en especial les establertes al Reglament de Mesures de Seguretat, aprovat per RD 994/1999 d'11 de juny, d'acord amb el nivell de seguretat aplicable al fitxer automatitzat, en el qual es continguin les dades personals objecte de tractament.

 

7e916-auditoria.jpg