Cercar

Declaració igualtat de gènere i entorn respectuós

La declaració institucional s’ha dissenyat per al compliment de les normatives que hi fan referència (la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere; la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista).

7c169-igualtat.jpg