Cercar

Assessoraments Socials

Assessorament Legal - Capacitat, Família, Successions

Assessoraments Socials

 

 

I. Figures preventives i de suport a la capacitat.

Decideixes tu amb la teva plena capacitat

Des d’ASISgrup volem que siguis previsor! Que planifiquis i t’avancis, eliminant problemes de futur. Que prenguis ara les decisions que pots prendre, per quan arribi el dia que no ho puguis fer, ja sigui de forma temporal o permanent. 

 

Lidera l’envelliment, pren ara les decisions de futur de la mà d’ASISgrup

 

Hi ha eines legals que ens permeten decidir avui com volem viure el nostre futur, qui volem que prengui decisions sobre la nostra persona i els nostre béns, com volem viure els darrers moments de la nostra vida. 

 

Et sabrem escoltar, et sabrem entendre i t'assessorarem sobre les millors solucions legals, perquè a ASISgrup, el primer son les persones. 

 

Poders Preventius. Designa a una persona de confiança que respresenti els teus interessos quan tu mateix no puguis fer-ho.

Autotutela. Designa el teu tutor tú mateix i que no ho faci un tercer per tú.

Assistència. Sol·licita tu mateix qui vols que t’assisteixi sense que se’t modifiqui la capacitat.

Patrimoni Protegit. Fes un racó perquè no li falti de res a la persona amb discapacitat.

 

 II. Figures de modificació de la capacitat.

Decideixen per tu (en el marc d’un procediment judicial de modificació de la capacitat).

Cada dia atenem a les persones d’edat avançada, persones amb falta d'autonomia, persones pateixen discapacitats de diversa índole i consideració. Persones que donat el seu estat i grau físic, mental, intelectual o sensorial, necessiten de suports.


Us assessorarem i acompanyarem per tal tal d’escollir quin suport proporcionar-li al vostre familiar, i escollir tanmateix la persona o institució que li pugui oferir.


Sabeu que en cas que la persona no es pugui governar personal i/o econòmicament, podem acudir al jutjat per nomenar-li la figura legal necessària en suport de la seva capacitat (curatela, tutela, administració patrimonial,...).

 

Guarda de fet. De forma provisional el jutjat pot nomenar un guardador que tindrà cura de la teva persona si la necessites.

Defensa judicial. Si estàs en situació de vulnerabilitat i/o risc, de forma provisional el jutjat pot nomenar un defensor judicial.

Administració patrimonial. Previ a la desiganció del tutor, es pot designar un tercer perquè faci la funció d'administrar el teu patrimoni.  

Curatela. El curador complementarà la persona que ho necessiti en els diversos àmbits que procedeixi. 

Tutela. El tutor governarà la persona que no ho pugui fer per sí mateixa, tant personalment com patrimonialment.

 

III. Herència i Successió

Posats a ser previsors...

Com tenim ordenada la nostra successió? Hem fet ja el nostre testament?

Com volem que els sanitaris actuin amb nosaltres quan ja no podem decidir? I amb les nostres despulles que es farà? Hem fet el nostre testament vital

Planifica que ha de passar amb el teu patrimoni i com aquest es transfereix a les persones que desitges. No deixis que el teu testament es faci sobre una plantilla estandard! És el teu testament, les teves darreres voluntats amb gran amplitud de possibilitats legals que podran satisfer les nostres necessitats. 

 

Testament, herència, Testament vital i voluntats anticipades (DVA), Donacions, Marmessor, Pactes Successoris, desheretament, fideïcomisos, llegats, quarta vidual, successió intestada, impugnacions, negociació entre hereus,...

 

Testament Vital o Voluntats Anticipades.

El document de voluntats anticipades, és un document legal que es troba dins l'article 8 de la Llei de sanitat catalana 21/2000, on una persona major d’edat, capaç i que actua amb llibertat, manifesta instruccions sobre les cures i tractaments mèdics que vol rebre en cas que de trobar-se en una situació en què no pugui decidir per si mateixa o expressar lliurement la seva voluntat, nomena un o més representants i expressa les voluntats que tenen a veure amb la donació d’òrgans, enterrament o incineració entre d’altres.

 

IV. Última voluntat i altres tràmits

Quan perdem un familiar passem per un moment dolorós i de dol alhora que hem de realitzar un seguit de tràmits i gestions, entre ells la formalització de la herència. Són moments difícils per això la nostra gestió feta amb la professionalitat i proximitat de sempre, serà de gran ajuda especialment en aquests moments.

Podem realitzar totes les gestions: certificat d'última voluntat, sol·licitud de còpia autèntica del testament, estudi de patrimoni, acceptació d'herència, viudetat, gestió de pòlisses de vida, etc i sobretot acompanyar-te i entendre't. 

 

La professionalitat i proximitat de sempre

 

Si us trobeu en aquesta situació, no dubteu en contactar-nos i ens tindreu també el vostre costat.

 

Tramitació i acceptació d’herències testades i intestades.,Declaració d’hereus, Reclamació de llegítimes, Assessorament fiscal de la successió, Codicils i memòries testamentàries, Desheretaments i indignitats, Impugnació de testaments, 
Administració d’herències jancents.

 

Sol·licita pressupost sense compromís

El nostre personal qualificat valorarà la seva necessitat en el menor temps possible.

Sol·licitar pressupost

També pot trucar-nos al telèfon:

972 410 325