Cercar

Blog - Blog

Blog

Promoció Juliol: Test de quocient intel·lectual gratuït

Què és un test d'intel·ligència?

El test d’intel·ligència consisteix en una bateria de proves que avaluen

 • la capacitat d’expressió i habilitats verbals (índex verbal),
 • les funcions manipulatives, d’espai, visió (índex espacial) i les funcions de raonament perceptiu i numèric (índex de raonament percentual).
Amb la valoració d’aquestes funcions obtenim el quocient intel·lectual, QI (de l’anglès intelligence quotient IQ).            
 
El quocient intel·lectual, anomenat també coeficient intel·lectual o d’intel·ligència, és un número que representa l’habilitat de raonar que té una persona segons la mitja de la població i edat, on el número mig és 100.
 
L’objectiu d’un test és avaluar el rendiment de les diferents àrees per tal de, en base els resultats obtinguts, detectar els punts forts i els punts dèbils de l’usuari amb l’objectiu de potenciar i/o reforçar les funcions cognitives.
 • Avaluació del funcionament intel·lectual
 • Diagnòstic en cas de Necessitats Educatives Espacials: dificultats d’aprenentatge, Altes capacitats, lesions cerebrals, etc.
 • Valoració dels punts cognitius forts i dèbils
 • Valoració dels dèficits en els processos intel·lectuals subjacents per elaborar plans d’intervenció
 • Avaluació dels resultats dels plans d’intervenció
 • Predicció del rendiment

 

Teoria de les múltiples intel·ligències de Gardner

El concepte d’intel·ligència però ha anat evolucionant al llarg dels anys. Gardner defineix intel·ligència com una capacitat i per tan una destresa que es pot desenvolupar i la divideix en fins a 9 tipus de intel·ligències: 
 • Intel·ligència musical: cal per a aprendre idiomes i permet desenvolupar-se adequadament cantats, compositors i músics.
 • Intel·ligència lingüística: la que tenen els escriptors, els poetes, els bons redactors. Utilitza ambdós hemisferis.
 • Intel·ligència logicomatemàtica: utilitzada per a resoldre problemes de lògica i matemàtiques. És la intel·ligència que tenen els científics. Es correspon amb el mode de pensament de l'hemisferi lògic i amb el que la cultura occidental ha considerat com l'única intel·ligència.
 • Intel·ligència espacial: consisteix a formar un model mental del món en tres dimensions; és la intel·ligència que tenen els mariners, els pilots, enginyers, cirurgians, escultors, arquitectes, decoradors i dissenyadors.
 • Intel·ligència corporalcinestèsica: capacitat d'utilitzar el propi cos per realitzar activitats o resoldre problemes. És la intel·ligència dels esportistes, artesans, cirurgians i ballarins.
 • Intel·ligència interpersonal: és la intel·ligència que té a veure amb la capacitat d'entendre altres persones i treballar amb elles; se la sol trobar en polítics, professors, psicòlegs i administradors.
 • Intel·ligència intrapersonal: permet entendre's un mateix i els altres; se la sol trobar en els bons venedors, polítics, professors o terapeutes.
 • Intel·ligència naturalista: utilitzada quan s'observa i s'estudia la natura, amb el motiu de saber organitzar, classificar i ordenar. És la que demostren els biòlegs o els herbolaris.
 • Intel·ligència existencial: La que permet tractar les preguntes del tipus perquè vivim o perquè morim.

 

PROMOCIÓ JULIOL: Test de quocient intel·lectual gratuït per joves entre 7 i 17 anys. Entrega de resultats numèrics. Informe NO inclòs. Vàlid per 10 usuaris

 


Documents

No hi ha documents a mostrar