Cercar

Blog - Blog

Blog

Glossari de terminologia legal: successions i capacitat

Moltes vegades algunes paraules ens són desconegudes o llunyanes, fins que ens toca viure de prop una experiència que ens obliga a entrar-hi a fons, a familiaritzar-nos-hi. És precisament això el que succeeix amb amb la burocràcia i la legalitat derivades de l’última etapa de la nostra vida, la mort en sí i el que té lloc després i que afecta als familiars.

ASISgrup, des del nostre servei d’Assessorament Legal en capacitat, família i successions, volem orientar-vos i donar resposta a tots els dubtes que tingueu.

En aquest petit glossari recollim algunes paraules que poden apropar-vos al vocabulari específic:


Testament vital
També conegut com a voluntats anticipades. És un document que permet a la persona deixar constància per escrit i donar instruccions sobre tractaments mèdics que pugui precisar en el futur, si es dona el cas que no pot expressar-ho personalment. Queda recollit a l’historial mèdic de la Sanitat Pública i el personal mèdic l’haurà de complir arribat el moment.

Per redactar-lo cal ser major d’edat i tenir capacitat d’obrar, i pot ser modificat en qualsevol moment.

Marmessor
És la persona encarregada de fer complir les últimes voluntats del testador (qui ha fet testament). Pot ser designat pel testador en el mateix testament, o per resolució digital, i té la potestat de custodiar els béns que ha deixat la persona difunta.

Fedeïcomisos
És una figura de control i conservació d’una herència que serà l’encarregada d’entregar-la a una altra persona en altre moment.

Llegat
Atribució d’un o més béns a un particular a partir de la mort d’una persona.

Quarta vidual
És la quarta part de l’herència líquida del cònjuge mort que el cònjuge vidu pot exigir als hereus per satisfer les seves necessitats.

Successió intestada
Davant de la inexistència de testament, l’herència recau primer en els familiars més propers en l’ordre determinat pel codi civil. En el seu defecte, passaria al govern.

Impugnacions
Procediment civil mitjançant el que es pot manifestar el desacord amb la voluntat hereditària del difunt o la forma d’atorgar-la.

Tutela
Institució jurídica que té la missió de governar la persona que no ho pugui fer per sí mateixa, tant personalment com patrimonialment.


Curatela
Sistema legal amb el que es presta assistència puntual a una persona amb  incapacitats parcials. Protegeix el patrimoni d’aquesta i pren decisions al respecte.


Autotutela
Designar el propi tutor un mateix.


Guarda de fet
Acció d’una persona física o jurídica que té cura d’un altra en la qual es dona una causa d’incapacitació.

Ha de tenir cura i d’actuar sempre en benefici d’aquesta. Si n’assumeix la gestió patrimonial, s’ha de limitar a fer actes d’administració ordinària.

Poders preventius
Poder notarial pel qual una persona designa a una altra que representi els seus interessos en cas de perdre la capacitat de manifestar la seva voluntat.

 

Esperem poder-vos donar l’assessorament que necessiteu per prendre les decisions sobre el final de la vida amb antelació.

ASISGRUP ASISimmo testamentvital marmessor fedeïcomisos llegats quartavidual successio tutela impugnacions autotutela poderspreventius assesoramentlegal prevencio


Documents

No hi ha documents a mostrar