Contracta online els nostres serveis de recursos humans

Obtenció i Renovació permís de treball i residència

Contractació

    Descripció

    Permís o autorització per treballar, per compte pròpia o per compte aliena.