Cercar

Seguretat i marc legal

Protecció de dades de caràcter personal

Seguretat i marc legal

ASISGRUP mitjançant un PACTE DE CONFIDENCIALITAT es compromet a complir amb els deures de confidencialitat i secret professional establerts en l’article 10 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Tot el personal de l’empresa que pugui tenir accés a documentació i dades existents està subjecte a la més estricta obligació de secret professional en relació amb aquesta documentació.

L’obligació del secret professional per part d’ASISGRUP subsistirà inclús una vegada finalitzades les relacions de servei contractat.

ASISGRUP es compromet a no tractar les dades de caràcter personal a què pugui tenir accés en virtut dels serveis i treballs, i a no utilitzar-los ni comunicar-los a altres persones, entenent que en el supòsit podria tractar-se d’una actuació qualificable inclús de delictiva.

ASISGRUP s’obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes a l'art. 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

ASISGRUP implementa les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades i en especial les establertes al Reglament de Mesures de Seguretat, aprovat per RD 994/1999 d'11 de juny, d'acord amb el nivell de seguretat aplicable al fitxer automatitzat en el qual es continguin les dades personals objecte de tractament.

7e916-auditoria.jpg